Regnskab Classic Demo.

Formålet med demo versionen af regnskabsprogrammet er at give et hurtigt indtryk af hvordan programmet præsenterer data og hvordan det kan anvendes i et firma. Beskrivelsen nedenfor antager at programmet er indstillet for Regnskab mode R03 ("dobbelt bogholderi").


Bemærk at alle data i demo programmet er frit opdigtede og uden nogen form for relation til eksisterende personer og firmaer.


Regnskab Classic, skærmdump Hovedmenu.

Installation

Installation


Installationen klares hurtigt som følger:

 • Download Demo version ved brug af link nederst på siden.
 • Højreklik på .zip filen og vælg udpak til C:\.
 • Kopier genvejen Regnskab-Demo fra C:\Regnskab-Demo til desktop.
 •  Start programmet ved klik på genvej.


Bemærk at hvis systemet installeres i et andet bibliotek end C:/Regnskab-Demo som foreslået, så skal alle stier i genvejen rettes tilsvarende.


Regnskab Classic, Installaton på C:\

Betjening generelt

Eksempler:


Gør dig fortrolig med systemet ved at vælge de forskellige skærmbilleder i menuen til venstre.


Eksempler Udgifter:

 • Vælg 'Udgifter' i menuen til venstre.
 • Klik på en linie i oversigslisten for at få vist alle detailjer for den valgte post.
 • Brug piletaste øverst til højre i skærmbilledet, eller brug tasterne PgUp , PgDn, Home og End på tastaturet for at bladre mellem de enkelte poster.
 • Find en specifik udgiftpost f.eks. ved at søge på en dato: -klik på teksten "Dato" foran datofeltet og vælg f.eks dato "01.04.2020" i dialogboksen. Poster vises herefter sorteret efter dato med start fra 01.04.2020.


Eksempler Fakturaer:

 • Vælg 'fakturaer' i menuen.
 • Klik på en linie i oversigsliten for at få vist alle detailjer for den valgte faktura.
 • Brug piletaste øverst til højre i skærmbilledet, eller brug tasterne PgUp, PgDn, Home og End på tastaturet for at bladre mellem de enkelte poster.
 • Vælg en faktura ved at klikke på linie i oversigten.
 • Prøv udskrift af faktura ved tryk på print taste.


Som udskriftsmedie kan der vælges mellem udskrift til printer, pdf, eller web i den efterfølgende dialog.


NB. Hvis der anvendes en fysisk printer og ikke kun pdf udskrifter, så skal default printer først defineres via menupunkt under file menu. Dette skal kun udføres 1. gang. for hver papirformat A4 portratit og A4 landshape

Alle skærmbilleder anvender samme princip, med oversigtslister og detailbilleder for alle datatyper.
Regnskab Classic, Demo version, skærmdump af oversigt udgifter
Regnskab Classic, Demo version, skærmdump af enkelt udgift post

Årsresultat

Lad os begynde med slutningen...

For at vise hvordan et resultat vises, både løbende og ved afslutning af et regnskabsår, vælges "Resultat" i menuen i venstre side.
Listen viser sum pr. konto i den anvendte kontoplan, som her er Erhvervsstyrelsens standardkontoplan.


Forsiden viser sum total for Indtægter, udgifter, Aktiver og Passiver, samt skat af overskud som holdes separat fra den øvrige opgørelse.


Listen er hirakisk opbygget. Klik på en linie i listen f.eks. udgifter for at få en mere detaljeret information i form af sum pr. undergruppe. Klik igen på en undergruppe og se sum for hver konto i undergruppen.

Resultatet med sum pr konto kan også vises/printes i en rapport, eller eksporteres til en html liste som vises i en webbrowser.

Prøv følgende:
I menu øverst vælges "Rapporter" samt "Debet/Kredit. Sum total pr. konto." I den efterfølgende dialog svares [Yes] eller [No] til opdatering af sumtal.

Herefter vises en print dialog, hvor udskriftsmedie kan vælges. Vælg her både "Print preview" og "Html fil" for at få både en printervenlig rapport, samt samme oversigt med sum pr. konto i en html liste.

De viste sumtal i listen vil direkte kunne anvendes ved rapportering overfor skat mv.


Bemærk at det samlede resultat (indtægter -Udgifter) vises i statuslinien nederst på skærmen.


Hvor finder jeg tallene som danner resultat og balance?


Ovennævnte sum pr. konto i resultat og balance er dannet som sum pr. konto af debet/kredit enkeltposter. Oversigt over enkeltposter fås ved valg af "Enkeltposter" i menuen i venstre side. Hvis man i over-sigten vil se hvilke poster der ligger bag en given sum for en konto, kan posterne vises ved at vælge kontoen efter klik på "Konto" over søjlen i oversigtslisten.


Det er muligt at redigere de enkelte poster i oversigten, ved at klikke på en linie i oversigten og ændre data i det efterfølgende detailbillede; men det er ikke den normale fremgangsmåde. De enkelte kredit/ debet poster indtastes som tillægsoplysninger til de respektive aktiviteter i systemets regnskabs afsnit med Indtægter/Udgifter/Fakturaer og Lønsedler (se menu i venstre side). Her gælder følgende:


Indtægter:
Alle indtægter inkl. renter etc. som ikke hidrører fra en faktura.


Udgifter:
Alle udgifter ekskl. lønninger som er indeholdt i afsnit Lønsedler.


Fakturaer:
Alle udstedte fakturaer og kreditnotaer.


Lønsedler:
Alle lønsedler.


Der findes desuden et ekstra menupunkt "Interne" som anvendes når der er behov for at tilføje interne korrekturer til regnskabet, som f.eks. vurdering af goodwill, afskrivninger, ændring af lagerværdi etc.
Hvor indtastes tal som danner resultat og balance?


På hver detailside med indtægter, udgifter, fakturaer og lønsedler er det muligt at vælge Debet/Kredit. Herved fås en ekstra skærmside, hvor alle Debet og Kredit poster relateret til en given aktivitet kan indtastes. For en faktura kan der f.eks. oprettes debet/kredit poster for omsætningen ex moms, moms, og ændring til den likvide beholdning, materialer anvendt fra lager etc. Hvis faktura ikke betales straks kan poster opdateres ved betaling.


Bemærk at ved klik på felt "Konto" fås en dialog hvor konto kan vælges i den hierarkisk opbyggede kontostruktur. Det forventes således ikke at du kan huske alle kontonumre. Dette kan være en stor hjælp, specielt ved store kontoplaner som den i eksemplet anvendte kontoplan fra erhvervsstyrelsen. Kontoplanen er indeholdt i systemet ved levering. Det er muligt for en bruger at udvide og ændre denne efter behov.


På skærmbilledet med debet/kredit poster er det muligt af indtaste flere debet/kredit poster end de 4 poster der vises på skærmen, ved at "bladre" med piletasterne øverst i skærmens højre side.
Alternative bogførings-principper.

Alternativt til dobbelt bogholderi som beskrevet ovenfor kan systemet indstilles for Mode R01 eller R02, hvor dobbelt bogholderi udelades til fordel for en simplere opgørelsesmetode, hvor tastearbejdet holdes på et minimum. Skift til drifts mode R02 kan udføres via menupunkt System - Systemparametre. I listen vælges parametren Mode (ID101)  som ændres fra ”R03” til ”R02”.


Efter genstart vises samme case , dog nu med opgørelser uden brug af dobbelt bogholderi og uden krav om kendskab til denne metode. Mode R01 og R02 vil sikkert for de fleste uden økonomisk baggrund virke mere logiske og ligefremme. Prøv det!


Ved drift Mode R01 eller R02 kan set samlede resultat udskrives via menupunkt ”Rapporter” ->.”Rapport totaloversigt” -> ”Sum pr. Forretningsår” I printerdialogen vælges print preview og/eller HTML tabel for visning af totaloversigten i en browser.


Totaloversigten i demo versionen viser resultat for samme case som vist i eksemplet med Mode R03 som beskrevet ovenfor.

Regnskab Classic. Demo version, Dobbelt bogholderi med aggreret sum pr. konto i Erhvervsstyrelsens kontoplan.
Regnskab Classic. Dobbelt bogholderi med aggreret sum pr. konto i Erhvervsstyrelsens kontoplan.
Regnskab Classic. Oversigt over Debet Kredit enkeltposter som indgår i beregning af resultat og balance.
Regnskab Classic. Demo af Debet/Kredit poster for en enkelt udgift.
Regnskab Classic. Ændring af systemparmeter for skift mellem regnskabsprincipper
Regnskab Classic. Rapport med resultat i Regnskab mode R01 eller R02, uden brug af dobbelt bogholderi funktioner

Links

Download gratis Regnskab Classic Demo med demo data her: Regnskab-Demo

Download gratis Regnskab Classic Demo uden data her: Regnskab   (maks. 30 poster/1 måneds brug)

Information om Erhvervsstyrelsens kontoplan findes her:    Standardkontoplan
Information om skats kontoplan for enkeltmandsfirmaer findes her:  Skats Kontoplan EMV